Mevzuat

 

 

12 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30358

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BAUM): Iğdır Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek,

b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak,

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamak adına bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak,

ç) Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Türkiye’nin bilgisayar birimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda seminer, eğitim, kurs düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili olarak sertifikalar vermek,

b) Üniversitenin diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurt dışındaki organizasyonlar ile işbirliği çerçevesinde danışmanlık yapmak, bilirkişi hizmeti vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, web tasarımı, web programlama, e-üniversite projeleri ve yazılım güvenliği hizmetlerini yürütmek,

ç) Merkezin ana sunucularının ve genel ağların güvenliğini sağlamak; sağlıklı ve kesintisiz işlemesini temin etmek,

d) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarında, konusunda tecrübeli kişiler arasından Rektör tarafından seçilir ve görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve Kurula başkanlık etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra bunları Rektöre sunmak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını, değişikliğini belirlemek ve Rektöre sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak,

d) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezin çalışma alanlarında tecrübeli Üniversite personeli arasından, en fazla iki kişi Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Süresi biten müdür yardımcıları Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdürün yerine vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil 5 üyeden oluşur. Diğer üyeler Merkezin çalışma alanlarında ve konusunda tecrübeli Üniversite personeli arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek,

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularındaki destek isteklerini mevzuat hükümlerine göre karara bağlamak,

d) Müdürün önerisi üzerine, görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlamak,

e) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.